1 min read

แนวทางการปรับจูน ZFS Proxmox (2024)

แนวทางการปรับจูน ZFS Proxmox (2024)

แนวทางการปรับจูน ZFS Proxmox รวบรวมจากประสบการณ์ผู้เขียนทั้งหมด หลังจากใช้งาน ZFS มาประมาณ 1 ปี อาจจะมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 100% โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Command line ใช้งานบน Proxmox VE 8.2.4

วิธีปรับจูน ZFS properties

ใช้คำสั่งเดียว ในการปรับ properties ทั้งหมด (อ้างอิง)

zfs set atime=off compression=lz4 recordsize=1M xattr=sa rpool

วิธีปรับจูน ZFS volblocksize

การตั้งค่า volblocksize ต้องทำก่อนที่จะสร้าง vm โดยไปที่ Proxmox UI (Datacenter -> Storage -> local-zfs -> Edit) กำหนด 64k (อ้างอิง)

วิธีปรับจูน ZFS ARC

nano /etc/modprobe.d/zfs.conf

กำหนดค่า zfs_arc_min เริ่ม 2GB และ zfs_arc_max ตามที่เราอยากให้ arc ใช้งาน (Convert Gigabyte to Byte)

options zfs zfs_arc_max=17179869184 # 16GB
options zfs zfs_arc_min=2147483648  # 2GB 
options zfs l2arc_noprefetch=0

รีโหลดค่าโมดูล ZFS และ reboot

update-initramfs -u
reboot

อ้างอิงบทความเก่า

SEAGATE BarraCuda 4TB

Lazada (Affiliate)