ย้าย Cloudflare Tunnel ไปเครื่องใหม่

ย้าย Cloudflare Tunnel ไปเครื่องใหม่

เครื่องเก่า เริ่มต้นเราต้องหาไฟล์ cert.pem เพื่อจะทำการโยนไปเครื่องใหม่ โดยปกติจะอยู่ที่ path ~/.cloudflared กรณีหาไม่เจอให้ใช้คำสั่ง

find . -name *.pem

โดยใน forder .cloudflared จะมีไฟล์ <Tunnel-UUID>.json และ cert.pem เราก็ทำการ copy ไปเครื่องใหม่ ด้วยคำสั่ง

scp -r .cloudflared [email protected]:/root
กรณีไฟล์ config.yml อยู่ใน folder .cloudflared ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

ต่อไปมาย้ายไฟล์ config.yml ซึ่งของเราอยู่ใน path /etc/cloudflared/config.yml แต่เราจะย้ายไปเครื่องใหม่ ให้อยู่ folder .cloudflared ด้วยคำสั่ง

scp config.yml [email protected]:/root/.cloudflared

เครื่องใหม่ หลังจากเราย้ายไฟล์เรียบร้อย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการ setup เครื่องใหม่ โดยทำการติดตั้ง cloudflared

wget -q https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb && dpkg -i cloudflared-linux-amd64.deb

ทดสอบเรียกใช้งาน cloudflared โดยการเช็คเวอร์ชั่น และก็เรียก tunnel list ถ้าสามารถเรียกใช้งานได้ แสดงว่าไฟล์ cert.pem ที่เราย้ายมาเครื่องใหม่ถูกต้อง

cloudflared -v
cloudflared tunnel list

ต่อไปติดตั้ง cloudflared เป็นแบบ service

cloudflared --config /root/.cloudflared/config.yml service install

start cloudflared service และเช็ค status การทำงาน

systemctl enable cloudflared
systemctl start cloudflared
systemctl status cloudflared

อย่าลืม! กลับไป stop service และ disable service ที่เครื่องเก่า

systemctl stop cloudflared
systemctl disable cloudflared